• Likwidacja szkód majątkowych:

• Przyjęcie druków zgłoszeniowych
• Ustalenie okoliczności i przyczyny powstania szkody
• Wykonanie oględzin przedmiotu szkody, dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkodowego wraz z kosztorysem
• Weryfikacja przedłożonych kosztorysów i rachunków
• Wycena wartości nieruchomości
• Wykonanie operatu szacunkowego
• Wykonanie opinii technicznej przez rzeczoznawcę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi
• Korespondencja ze stosownymi instytucjami
• Korespondencja z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
• Ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w oparciu o OWU
• Sporządzenie operatu szkodowego
• Sporządzenie decyzji

• W zakresie likwidacji szkód majątkowych:
Wycena nieruchomości w oparciu o BCO• Wycena wysokości szkody w oparciu o Katalogi Nakładów
Rzeczowych KOPRIN